Poslovi u stočarstvu

Osnovne karakteristike stočarstva i rada u stočarstvu u periodu od 2011. do 2021. godine u mnogome se razlikuju u odnosu na prethodnu deceniju. Osnovna razlika krije se u činjenici da je u poslednjih deset godina došlo do značajnijeg obnavljanja velikih tzv. „industrijskih“ svinjarskih i govedarskih farmi, kao i postepenog formiranja većih porodičnih stočarskih gazdinstava, posebno u oblasti govedarstva (dominantnoj grani stočarstva).

Samim tim menjala se i uloga savetodavne službe, posebno saradnika za stočarstvo, koji su bili u situaciji da saradnju prošire na značajno veći broj lokacija i suoče se sa rešavanjem većeg broja različitih proizvodnih zadataka.

Najvažniji rezultat ovog rada je stvaranje značajnog broja komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava, sposobnih da odgovore na sve izazove tržišta, posebno u proizvodnji mleka.

Treba istaći da je značajan napredak ostvaren u količini prozvedenog mleka po kravi tako da se pod kontrolom regionalne službe nalaze i farme čija je prosečna mlečnost oko 9.000 litara mleka po kravi, što je za naše uslove izuzetno dobar rezultat. Poređenja radi, pre deset godina isticali smo farme koje su ostvarivale mlečnost od 6.500 do 7.000 litara mleka po muznom grlu.

Druga specifičnost u posmatranom periodu je značajno povećanje u davanjima izraženim kroz subvencije koje je država namenila za kvalitetna priplodna grla i tovna grla (tovna junad, tovna janjad, tovna jarad, tovne svinje).

To je dovelo do formiranja većeg broja osnovnih odgajivačkih organizacija na terenu, tako da su poslovi osnovne matične evidencije, po Zakonu o stočarstvu koji je u međuvremenu donesen (Sl. glasnik RS 41/09), sa regionalne prebačeni na osnovnu odgajivačku organizaciju.

Takav korak je doveo do značajnog povećanja broja životinja pod kontrolom ili tzv. „umatičenih grla“, kako kod krava, ovaca i koza.

Posredno na ovaj način povećani su prihodi odgajivača stoke što je u godinama koje su došle, bio i jedan od ključnih razloga da farmeri nastave sa radom i u potpunosti ne ugase stočarsku proizvodnju. U takvim uslovima kontrola rada osnovnih odgajivačkih organizacija i od strane regionalne odgajivačke organizacije je od presudnog značaja kako zbog kvalitetnijeg selekcijskog rada tako i zbog namenskog trošenja državnih subvencija.

Treba dodati da na teritoriji naše regionalne odgajivačke organizacije trenutno radi četrnaest osnovnih službi sa kojima koordiniramo rad na terenu i ostvarujemo skoro svakodnevne kontakte.

Tehnološke promene koje su obeležile proteklu deceniju u stočarstvu su brojne, ali posebno treba istaći uvođenje robot muže u govedarskoj proizvodnji na farmi u Crepaji.

To je ujedno po prvi put u Srbiji da se na jednoj farmi uvodi potpuna automatizacija muže krava čime je omogućena proizvodnja mleka vrhunskog kvaliteta.

Životinje imaju veliku udobnost, jer se muža obavlja kada to njima najviše odgovara, kvalitet mleka je na najvišem mogućem nivou, kontroliše se svaka kap mleka u toku muže i ne može doći do mešanja ispravnog i neispravnog mleka.

U oblasti svinjarstva značajna tehnološka inovacija je svakako proizvodnja prasadi za uslužni tov i to na farmi u Vladimirovcu gde se prasad odgajaju do 25 kilograma bez daljeg tova. Prasad se nakon postizanja predviđene težine putem ugovornih obaveza raspoređuju farmerima na dalji uslužni tov.

Takođe, treba istaći i formiranje prve nukleus farme u svinjarstvu na našem terenu i to na farmi u Crepaji.

Osavremenjavanjem tehnologije rada u svinjarstvu dostigli smo, na farmama koje su na našem regionu, broj od 30 živorođene prasadi po krmači što predstavlja porast od 6 prasadi više po oprašenom leglu u protekloj deceniji.

Uz poboljšanje ostalih proizvodnih rezultata ostali smo prepoznatljivi kao značajan faktor svinjarske proizvodnje ne samo u granicama naše države.

Takođe, intezivno se radi na testiranju priplodnih svinja, vezano za proizvodne rezultate, gde smo u proteklih 20 godina testirali preko 50.000 priplodnih životinja (nazimica i nerastova) i na taj način značajno doprineli podizanju kvaliteta isporučenih tovnih svinja sa teritorije Južnog Banata.

Ono što je posebno obeležilo rad selekcijske službe u stočarstvu u proteklih pet godina je sektor ovčarstva.

Ovaj sektor je zabeležio najznačajniji napredak , s obzirom da smo pre pet godina pod kontrolom imali svega oko 1800 priplodnih grla ovaca. Na kraju 2020-e godine taj broj prelazi 7000 grla što naš region posle dužeg vremena, ponovo svrstava u oblast sa vrlo razvijenom ovčarskom proizvodnjom.

Kao posledica kontrolisane proizvodnje javio se i značajan porast proizvodnih rezultata, posebno kod prosečnog broja jagnjadi kod ovaca na godišnjem nivou, posmatrano u odnosu na period pre deset godina, a napredak očekujemo i u budućem periodu naročito kod prosečnog dnevnog prirasta jagnjadi.

Logotip instituta Tamiš

PIB: 101052223

MB: 08047642

Kontaktirajte
Nas

Copyright ©2022. PSS Institut Tamiš Pančevo. All rights reserved | Izrada Web sajtova - Web servis naKlik