Preporuka Jabuka

Na teritoriji RC Pančevo jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi plodovi oko 70% krajnje veličin do faze početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 77-81).

fenofaza jabuke

Vizuelni pregeldom registrovana su položena jaja jabukinog smotavca (Cydia pomonella). U toku je piljenje larvi druge generacije ove štetočine.
U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

–        Avaunt 15 EC (a.m. indoksikarb) … 0,33-0,5 l/ha (7 dana karenca, MBT 2) ili

–        Delegate 250 WG (a.m. spinetoram) … 0,3-0,4 kg/ha (7 dana karenca, MBT 2) ili

–        Exirel (a.m. cijantraniliprol) … 0,06% (7 dana karenca, MBT 2) ili

–        Rebus (a.m. tebufenozid) … 0,07-0,1% (14 dana karenca, MBT 2).

U zasadima sa osetljivim sortimentom na pepelnicu jabuke (Podosphaera leucotricha) proizvođačima se u cilju zaštite jabuke preporučuje primena nekog od fungicida:

–          Foton (a.m. miklobutanil) u koncentraciji 0,015%. (Karenca 21 dan) ili

–          Zato 50 WG (a.m. triflokistrobin) u količini 150 g/ha (Karenca 14 dana).

Preporuka prozvodjačima je da zbog visokih temperatura, hemijski tretman sprovedu u večernjim časovima, takođe prilikom primene hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretmana (MBT) primenjenih preparata.