Ječam 17.03.2023

institut-tamis-nova-vest-featured-web

Zaštita ječma
Na teritoriji RC Pančevo usevi ozimog ječma se u zavisnosti od roka setve nalaze u fenofazi od bokorenja do pojave prvog kolenca (BBCH 27-31).
Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano povećanje biljaka sa simptomima biljnih bolesti u odnosu na prethodni pregled što je posledica povoljnih vremenskih uslova za razvoj patogena tokom zime. Uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 45 % biljaka, sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 27 % biljaka i pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 16 % biljaka.

institut-tamis-zastita-jecma-1-web institut-tamis-zastita-jecma-2-web institut-tamis-zastita-jecma-3-web

Proizvođačima se preporučuje da obiđu i pregledaju useve na prisustvo simptoma bolesti. U slučaju registrovanja simptoma iznad praga štetnosti (preko 10% biljaka sa simptomima bolesti) primene hemijske mere zaštite.
Preporuka je da se tretman sprovede po postizanju povoljnih temperatura za efikasno delovanje fungicida (najmanje 15 °C) i uspostavljanju povoljnih uslova za ulazak mehanizacije u njivu. Preporučuje se primena nekog od regisrovanih fungicida:

  • Elatus era (a.m. protiokonazol + benzovindiflupir) u količini0,5-1 l/ha
  • Opera Max (a.m. piraklostrobin+epoksikonazol) u količini 1,2-2 l/ha,
  • Falcon Forte (a.m. tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin) u kličini 0,7-1 l/ha,
  • Priaxor EC (a.m. fluksapiroksad + piraklostrobin) u količini0,75-1,5 l/ha,
  • Sphere (a.m. trifloksistrobin+ciprokonazol) u količini 0,5 l/ha
  • Duett turbo ( a.m. revysol+kresoksim metil) u količini 0,6-1 l/ha
  • Delaro 325 SC (a.m. protiokonazol + trifloksistrobin) u količini 0,7-1 l/ha,
  • Delaro forte (a.m. protiokonazol + spiroksamin + trifloksistrobin) u količini 0,75 l/ha,
  • Amistar Extra (a.m. azoksistrobin + ciprokonazol) u količini 0,5-0,75 l/ha,
  • Teatar Plus (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) u količini 0,6-1 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.