Kontrola proizvodnje semena i sadnog materijala

Kontrola proizvodnje semena obuhvata pregled dokumentacije o poreklu upotrebljenog semena i stručne i zdravstvene preglede u toku vegetacije i sastavljanje zapisnika o izvršenim pregledima, na osnovu kojih se izdaje Zdravstveno uverenje i Rešenje o priznavanju semenskog useva.

Dokumentacija, koja je potrebna za prijavu semenske proizvodnje:

  • Popunjen obrazac za stručnu kontrolu (u prilogu)
  • Popunjen obrazac za zdravstvenu kontrolu (u prilogu)
  • Uplata takse za kontrolu (2dž1/2)-kao dokaz obavezno izvod iz banke
  • Deklaracija za upotrebljeno seme
  • Uverenje o priznavanju semenskog useva za upotrebljeno seme
  • Rešenje o upisu u registar proizvođača semena
  • Ugovor sa nosiocem zaštite sorte
  • Skica parcele

SVAKI OD NAVEDENIH DOKUMENATA DOSTAVITI U 2 PRIMERKA U PSS Institut Tamiš poštom ili lično.

Obaveštenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za zaštitu bilja br 011-00-53/20-11 od 19.02.2020. određeni su iznosi za uplatu administrativnih taksi.
Iznosi za uplatu ( dž2 tj. iznos naveden u daljem tekstu prilikom prijave semenske proizvodnje a isti taj iznos još jednom, pre izdavanja Uverenja o priznavanju semenskog useva) za svaki započeti hektar:

 

pšenica 730,00 RSD/ha
kukuruz  3030,00 RSD/ha
suncokret 1660,00 RSD/ha
šećerna repa 3820,00 RSD/ha
lucerka 1060,00 RSD/ha
soja, grašak, deteline i ostalo krmno bilje 850,00 RSD/ha
povrće, lekovito i aromatično bilje i ostalo bilje 2430,00 RSD/ha
krompir 720,080 RSD/ha

Uplata taksi u slučaju više prijava za istu kulturu se vrši POSEBNO ZA SVAKU PRIJAVU odgovarajući iznos- nikako zbirno za sve prijave! Neblagovremene prijave i prijave sa nepotpunom dokumentacijom će biti vraćene podnosiocu prijave. Posebnu pažnju obratiti na „poziv na broj“ prilikom uplate taksi.

 

KONTROLA PROIZVODNjE SADNOG MATERIJALA VOĆAKA I VINOVE LOZE

Kontrola proizvodnje sadnog materijala voćaka i vinove loze obuhvata pregled dokumentacije koja se podnosi prilikom prijave proizvodnje sadnog materijala, a koja se tiče porekla upotrebljenog sadnog materijala, dva stručna i zdravstvena pregleda tokom vegetacije i sastavljanje zapisnika o izvršenim pregledima, na osnovu kojih se izdaje Zdravstveno uverenje po kome se dalje izrađuje sertifikat o proizvodnji.

Dokumentacija koja je potrebna prilikom prijave proizvodnje:

1. Popunjen obrazac za stručnu kontrolu, s tim da broj obrasca koji se koristi zavisi od vrste sadnog materijala koji se prijavljuje, a uz obrazac se podnosi i dokumentacija koja je navedena na samom obrascu (obrasce možete preuzeti na adresi LINK

2. Popunjen obrazac za zdravstvenu kontrolu LINK

3. Potvrda o uplati takse za kontrolu (prijavu)sadnog materijala voćaka i vinove lozepotvrđuje se isključivo izvodom iz banke, (u linku se nalazi zakon o Republičkim administrativnim taksama LINK tarifni broj 78v se odnosi na takse koje se moraju uplatiti za prijavu proizvodnje, dok se tarifni broj 78g odnosi na iznos taksi koje se uplaćaju pre izdavanja uverenja odnosno sertifikata).

Svakiodnavedenih dokumenata (kao i dokumenta koja idu uz obrasce za stručnu kontrolu) dostaviti u 2 primerka u PSS Institut Tamiš poštom ili lično.

Obaveštenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
Uprave za zaštitu bilja br 011-00-52/20-11 od 19.02.2020. određeni su iznosi za uplatu administrativnih taksi.

TEKUĆI RAČUN I POZIV NA BROJ ZA PRIJAVU PROIZVODNjE I IZDAVANjE UVERENjA ZA SADNI MATERIJAL VOĆAKA, VINOVE LOZE I RUŽA:

Tekući račun na koji se vrši uplata Poljoprivredna služba Opština na kojoj se prijavljuje proizvodnja Poziv na broj
840-30980845-83 PSS Institut Tamiš d.o.o., Pančevo Pančevo, Alibunar, Kovačica, Opovo 26148424200109742321

TARIFNI BROJ 78G

Po zahtevu za izdavanje sertifikata o proizvodnji sadnog materijala voćaka i vino veloze, i to za:

Red broj Vrsta sadnog materijala Iznos (RSD)
1. Voćna sadnica 750,00
2. Lozne kalemove 280,00
3. Podloge (sejanci i mladice) 90,00
4. Matična stabla voćaka 1.400,00
5. Matična stabla čokota (za lozne podloge i vijoke) 460,00
6. Matične žbunove voćne vegetativne podloge 280,00
7. Matične zasade kupine, ribizle, borovnice, izdanke leske i oblačinske višnje 5.610,00
8. Matične zasade maline 20.580,00
9. Matične zasade jagode 15.430,00
10. Kontejnersku proizvodnju 660,00

NAPOMENA:

Taksa za izdavanje sertifikata o proizvodnji sadnog materijala voćnih sadnica, podloga, loznih kalemova i za kontejnersku proizvodnju, iskazana je po svakom zahtevu i za količinu do 1.000 komada, a za svaki komad preko iznos se uvećavaza 0,1% po svakom komadu, u odnosu na iznose iz tač. 1)−3) i 10) ovog tarifnog broja.

Taksa za izdavanje sertifikata o proizvodnji sadnog materijala matičnih stabala voćaka iskazana je po svakom zahtevu i za količinu do 10 komada, a za svaki komad preko iznos se uvećava za 6,7% po svakom komadu, u odnosu na iznos iz tačke 4) ovog tarifnog broja.

Taksa za izdavanje sertifikata o proizvodnji sadnog materijala matičnih stabala čokota (za lozne podloge i vioke) i matičnih žbunova (voćne vegetativne podloge) iskazana je po svakom zahtevu i za količinu do 100 komada, a za svaki komad preko iznos se uvećavaza 1% po svakom komadu, u odnosu na iznos iz tač. 5) i 6) ovog tarifnog broja.

Taksa za izdavanje sertifikata o proizvodnji sadnog materijala matičnih zasada kupine, ribizle, borovnice, izdanke leske i oblačinske višnje, iskazana je po zahtevu za površinu do 1 hektara, a za površinu preko iznos se uvećava 25% za svaki započeti hektar u odnosu na iznos iz tačke 7) ovog tarifnog broja.

Taksa za izdavanje sertifikata o proizvodnji sadnog materijala maline i jagode, iskazana je po zahtevu za površinu do 1 hektara, a za površinu preko iznos se uvećava 10% za svaki započeti hektar u odnosu na iznose iz tač. 8) i 9) ovog tarifnog broja.

Uplata taksi se vrši posebno za svaku prijavu odgovarajućim iznosom- nikako ne vršiti uplatu zbirno za sve prijave.
Neblagovremene prijave i prijave sa nepotpunom dokumentacijom će biti vraćene podnosiocu prijave.